با ما تماس بگیرید

آدرس مدرسه:

#200 – 1788 West Broadway
Vancouver, B.C.
V6J 1Y1
Canada

شماره تماس (پذیرش/بازدید):

(604) 730-8138

فکس::
(604) 731-9542

پست الکترونیک:

admission@centuryhighschool.ca

ساعات اداری:

9:00 AM ~ 4:30 PM ( M – F )