liên hệ với trường học

địa chỉ:
#200 – 1788 West Broadway
Vancouver, B.C.
V6J 1Y1
Canada

Điện thoại tuyển sinh:
(604) 730-8138

số fax:
(604) 731-9542

Email:
admission@centuryhighschool.ca

giờ hành chính:
9:00 AM ~ 4:30 PM ( M – F )